سازمانهای غیر دولتی

سازمانهای غیر دولتی ،قلب جامعه مدنی

NGOیا سازمان مردم نهاد ،بستر مناسبی برای پرورش افراد خلّاق ومتفکر در عرصه های متفاوت است وجوانان به دلیل آرمانگرایی ذاتی می توانند در چنین قالبهایی رشدیابند وزمینه تاثیر گذاری بر مسایل پیرامونی جامعه خود را فراهم آورند .نخبگان جوانی که باید دیدگاههای حاکم برعرصه  سیاست واجتماع خود  را مورد کنکاش قرار داده تا برمبنای عقلانیت پیگیر مطالبات جامعه خود باشند .این نخبگان دردل چنین سازمانهایی فرم پیدا می کنند ودر آینده می توانند فرم دهی کنند وبین خواسته های حداقلی وحداکثری مردم وحکومت نوعی تعادل بوجود آورند .

حقیقتاًبخش عمده ای از توان این نیروها ولو جنبه انتقادی نیز پیداکند امّا درراستای سیاست های کلان حکومت است وتزریق فکر ،نظرواندیشه درکالبد دولتمردان است که آنان را درتصمیم گیرهای کلان کمک می نماید .امّا در چهار چوب تئوریک چنین تشکیلاتی باید اصول وموازین زیر رعایت شود .

1-    استقلال وعدم وابستگی : این ویژگی تضمین کننده حیات یک سازمان غیر دولتی است که باید همه مساعی خود را به کار بنددکه درعین ارتزاق از منابع مالی گروهها ، افراد وحتّی دولت،استقلال وشخصیت حقوقی خود را حفظ کرده وبه هیچ جریانی وابسته نشود .

2-    اخلاق مدنی :اعضای یک تشکیل باید با تمرین دموکراسی واحترام به حقوق سایر شهروندان فضا را به سمت نقد مثبت عملکردهاپیش ببرند نه به سمت ترور شخصیت افراد .که این دومی فقط از افراد ضعیف النفس ومنفعت طلب بر می آید در چنین تشکل هایی ،باید خرد جمعی حاکم باشد نه اینکه هر فردی به نمایندگی از سازمان درونیّات خود را استفراغ کند.وبعد سرزنش جمع ،پاک کننده صورت مساله نخواهد بود .

3-    ترجیح مسایل عمومی :گاهی اوقات منفعت ومصلحت عمومی ایجاب می کند که سازمان یا تشکل آرمانگرایی خود را تقلیل دهد وبه حداقل ها قناعت کند .در چنین مواقعی ایستادن پای عَلَم یک فکر شاید بیشترین ضربه را به منافع جمعی یک جامعه بزند حال آنکه نَفس چنین حرکت های سازمان یافته ،ایجاد تعادل است وپرهیز از یکجانبه نگری.

4-    تلاش بی وقفه ومداومت در کار :سازمانهای غیر دولتی باید اهداف کوتاه ،میان مدت وبلند مدت خود را تعریف کرده ودرراستای رسیدن به آنها تلاش وپشتکار داشته باشدوانتظار نداشته باشدکه ازروز اول استقرار ،می تواند جهت افکارعمومی را مشخص کند .بلکه شناخت افکار عمومی خود از اموری است که باید روی آن مطالعات جّدی انجام شود.تا موقعی که مردم به سازمانی اعتماد پیدا نکنند ،از آن حمایت وپشتیبانی نمی کنند .

بهرحال شناخت فاکتورهای ذکرشده وپای بندی به آنها ضامن سلامت یک حرکت برای اعتلای اجتماعی است واِلااندیشه های قیّم مآبانه وپدر سالارانه ره به جایی نخواهد بُرد .

درره منزل لیلی که خطرهاست درآن

شرط اول قدم آنست که مجنون باشی

 

                                                           مجید حسینی نژاد

/ 3 نظر / 59 بازدید
مهدی باقرپور

سلام وبلاگ خوبی داری دوست داشتی از ما سر بزن . خوشحال میشم نظر بدی . وبلاگ من متنوعاست ضرر نمی کنی لینکم کنی . موفق باشی[گل][گل][گل][دست][دست][دست]

ابلشکر

وقتی نهادی های قانونی . نمیتوانند به مسئو لیت خود در مواجه با موضاعات جامعه نقش داشته باشند. چه توقعی از نهادهای مردمی باید داشت. انهای که تصمیمشان ضمانت اجرایش اخلاق است.