شهرمن هفتکل

هفتکل دومین شرکت شهر نفتی ایران در90کیلومتری اهواز واقع شده است

دی 90
3 پست
آذر 88
4 پست
دی 87
5 پست